۱۳۹۷/۰۷/۲۱

تمديد اعتبار پنج استاندارد در ذوب آهن اصفهان

مميزي استانداردهاي پنجگانه سيستم هاي مديريتی كيفيت مطابق با استانداد ISO 9001:2015  ؛ايمني و بهداشت شغلي مطابق با استاندارد.18001:2007 OHSAS ؛آموزش مطابق با استاندارد   ISO10015:1999 ؛رضايت مشتري مطابق بادو استانداردISO10002:2014 و ISO10004:2012 در ذوب آهن اصفهان توسط موسسه خارجي SGS طي روزهاي 15 الي 17 مردادماه سال جاري انجام شد و با توجه به نمونه هاي مشاهدات و مستندات بررسي شده اعتبار گواهينامه ها و استانداردهاي مذكور در ذوب آهن اصفهان تمدید گرديد .

مهندس منصور يزدي زاده مدير عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه اختتاميه اين مميزي ها كه با حضور معاونين و مديران مرتبط در سالن جلسات مدير عامل  شرکت برگزار شد  به بيان اقدامات انجام شده در زمينه هاي كيفيت ، ایمني، بهداشت شغلی، مسائل زيست محيطي، اقدامات آموزشي و روش هاي سنجش و كسب رضايتمندي مشتري پرداخت و گفت : كه ذوب آهن اصفهان فراتر از  اجرای الزامات استانداردهاي مورد بررسي واستقرار و تمديد آنها  ؛ همواره با نهايت سعي و تلاش در جهت افزايش بهره وري توأم با رعايت ايمني، الزامات زيست محيطي ، رعايت حق مصرف كننده و حفظ كرامت انساني كاركنان گام برداشته است. مهندس يزدي زاده  در ادامه ضمن تشكر از تمامي مديران  و كاركنان ذوب آهن بر انجام اقدامات اصلاحي ؛ خود مميزي و به روز رساني دستورالعمل ها و اقدامات جاري شركت تاكيد نمود .

مهندس مجيد استكي سرمميز شركت خارجي SGS در مراسم اختتاميه مميزي نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و مشاهدات و يافته هاي گروه مميزان در قسمت هاي مختلف مورد بررسي را تشريح كرد و گفت : با توجه به وسعت ذوب آهن اصفهان و تنوع فعاليت ها؛ اين مميزي به صورت فشرده و با دقت بالا در 27 مديريت انجام شد و با توجه به مشاهده  نشدن عدم انطباق قابل ملاحظه ، اعتبار استانداردهاي پنجگانه مذكور تمدید گرديد . مهندس مرتضي شيرين پرور مدير كيفيت فراگير ذوب آهن اصفهان نيز در جلسه اختتاميه تمامي اقدامات انجام شده با تكيه بر توان كارشناسان شركت و همكاري هاي دائمي آنها انجام شده و اقدامات اصلاحي ومباحث  مرتبط با ریسک ها با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.